Čo to je bioplyn a aké je jeho zloženie?

Filtre HDPE – systém čistenia bioplynu

Filtre HDPE – systém čistenia bioplynu

Bioplyn nie je nič iné, než produkt anaeróbneho kvasenia organických látok. Surovinami používanými na výrobu bioplynu môžu byť biodegradovateľné odpady, zvieracie výkaly, energetické rastliny alebo kaly z odpadných vôd. Plyn vznikajúci v priebehu procesu kvasenia sa skladá z metánu, oxidu uhličitého, vodíka, dusíka, kyslíka, sírovodíka a často zo siloxanov a aromatických zlúčenín. Aby spaľovanie bioplynu prebiehalo bezproblémovo, musí sa prevádzkovanie bioplynovej stanice zamerať na odstránenie sírovodíka, siloxanov a aromatických zlúčenín.

Prečo je z bioplynu potrebné odstrániť sírovodík?


Častice sírovodíka

Sírovodík (H2S) je neveľká neorganická zlúčenina, ktorú si všetci spájajú so zápachom zhnitých vajíčok. Okrem nepríjemného zápachu môže sírovodík vyvolávať koróziu. Skorodované časti turbín a motorov by v bioplynovej stanici podliehali poruchám a prestoje spojené s opravami by generovali straty vo výrobe energie a straty spojené s nákladmi na opravu drahých zariadení. Práve preto stanovujú všetci výrobcovia zariadení na spaľovanie bioplynu hornú hranicu obsahu sírovodíka.
S ohľadom na cestu, ktorou vzniká bioplyn, je obsah sírovodíka často väčší než prípustný. Najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom redukovania množstva sírovodíka je použitie aktívneho uhlia určeného na redukciu sírovodíka. K tomuto účelu Vám odporúčame produkty z radu Sorbotech GERS.

Prečo sú siloxany v bioplyne nežiaduce?


Častice siloxanov

Siloxany sú organické kremíkové zlúčeniny so širokým spektrom využitia v kozmetickom, potravinárskom alebo automobilovom priemysle. Z tohto dôvodu sa s nimi stretávame predovšetkým v skládkovom plyne a v bioplyne pochádzajúcom z čističiek odpadových vôd. Počas spaľovania bioplynu pri vysokých teplotách vzniká kremeň (SiO2) alebo silikáty (SixOy), ktoré sa ukladajú na častiach motorov a turbín a to môže, jednoducho povedané, viesť k zadreniu týchto dielov. Práve preto je nevyhnutné odstraňovanie týchto zlúčenín z bioplynu. S ohľadom na svoju stavbu a vlastnosti siloxany dokonalo absorbujú aktívne uhlie, ako je Sorbotech GE.

Aromatické zlúčeniny - prečo je potrebné na ne myslieť?

Aromatické zlúčeniny, často nazývané TOC, sa vyskytujú v sprievode siloxanov. Pri ich spaľovaní nehrozí korózia ani zadrenie motora. Prečo je teda tak dôležité uvedené množstvo TOC v skúmanom bioplyne? Pretože prchavé organické zlúčeniny súperia so siloxanmi o miesto v póroch aktívneho uhlia. To znamená, že vysávajú aktívne uhlie a urýchľujú tým okamžik výmeny aktívneho uhlia vo filtri.

Na odstránenie všetkých uvedených nečistôt je nevyhnutné využitie techniky, ktorá bude efektívna, ľahko použiteľná a ekonomická. Všetky tieto vlastnosti spĺňa inštalácia založená na aktívnom uhlí. Špeciálne pripravené uhlie z radu Sorbotech GERS a Sorbotech GE umožňuje účinné odstraňovanie sírovodíka a siloxanov. Na úplné využitie absorpčných možností uhlia Sorbotech navrhujeme použiť vhodný filter z radu Sorbofil GPE. Kontaktujte nás prosím za účelom výberu riešenia prispôsobeného Vašim potrebám.

Kontaktný formulár


Názov firmy *

E-mail *

Telefón *


Použitie

Priemysel


Kategória


Obsah dotazu *


Dotaz bol odoslaný.

Ďakujeme
Error, please retry. Your message has not been sent