Voda je nevyhnutná pre život. A aby bola vhodná na pitie musí dodržiavať určité parametre uvedené v nariadení Ministerstva zdravotníctva Poľskej republiky z 29. marca 2007 o kvalite vody určenej na pite (Zbz. č. 61, položka 417). Kým však voda začne prúdiť v sieti vodovodov, je potrebné ju upraviť s pomocou filtračnej náplne, napr. pre zníženie obsahu zlúčenín železa, mangánu a amoniaku, a dosiahnutie prijateľnej úrovne tvrdosti vody. Redukcia Fe, Mn, NH3 sa koná v kremičitých náplniach, často podporovaných aj antracitom a piroluzytom, a zníženie tvrdosti vody najčastejšie prebieha v náplniach dolomitového pôvodu. Pri úprave vody na pitie neexistuje žiadna univerzálna metóda voľby vhodných náplní. Od pôvodu vody na každom mieste odberu závisia jej parametre a rôzne schopností filtrácie. Vhodná voľba náplní je kľúčová pri úprave vody.

 

Neexistuje univerzálna metóda voľby filtračných náplní na úpravu vody. Každý prípad je iný a ku každému je nevyhnutný individuálny prístup, aby zvolené filtračné náplne umožnili získať vodu s parametrami v súlade s nariadením ministerstva. Práve vlastnosti surovej vody podmieňujú jej úpravu v jedno- alebo dvojstupňovom systéme, a množstvá nežiadaných zlúčenín rozhodujú o tom, či sa na úpravu použijú len kremičité náplne, alebo ich účinnosť bude podporená antracitom a/alebo piroluzytom. Miesto odberu surovej vody, konštrukcia filtračnej nádrže, drenážny systém sú faktory, ktoré majú vplyv na voľbu vhodnej frakcie a množstva náplní použitých na úpravu vody.

 

Vhodná voľba filtračných náplní je nemožná bez príslušných vedomostí a skúseností. Na podporu tých, ktorí čelia problému úpravy vody poskytujeme špeciálnu službu – pomoc pri voľbe filtračných náplní. Na základe parametrov surovej vody a našich vedomostí a skúseností sme schopní vybrať vhodné filtračné náplne tak, aby ich použitie bolo v určitom prípade odôvodnené. Ako výrobca aktívneho uhlia a dodávateľ filtračných náplní dobre poznáme vlastnosti našich výrobkov a vieme vybrať tie vhodné zložky, zohľadňujúc ich účinnosť a finančný rámec projektu. Nami ponúkané riešenie overíme v pilotnej sústave počas skúšobnej lehoty. Takýto postup nenecháva priestor na akékoľvek pochybnosti o tom, či fungujú ponúkané náplne a či efektívne plnia svoju úlohu. Získané výsledky zo skúšky sú pre zákazníka dôkazom toho, že na etape projektovej dokumentácie nevznikla žiadna chyba, a parametre upravenej vody sú v súlade s uvedeným nariadením ministerstva. Po preskúšaní pilotného systému rozhodnutie o kúpe vhodných filtračných náplní už nepodlieha žiadnym rizikám, lebo tieto náplne budú z tých istých zdrojov ako náplne použite v pilotnej sústave. V spojení s nami ponúkaným profesionálnym uložením filtračných náplní, sa náš servis javí ako kompletné riešenie, podporujúce implementáciu technológie úpravy vody vo vašom podniku. Toto riešenie ponúkame predovšetkým tým, ktorí čelia úlohe upraviť surovú vodu s vysokým obsahom železa, mangánu, podstatnou tvrdosťou a obsahom agresívneho oxidu uhličitého.

Kontaktný formulár


Názov firmy *

E-mail *

Telefón *


Použitie

Priemysel


Kategória


Obsah dotazu *


Dotaz bol odoslaný.

Ďakujeme
Error, please retry. Your message has not been sent