Pri odpovedi na otázku, aké zlúčeniny majú byť adsorbované aktívnym uhlím možno odpovedať, že adsorbované budú organické zlúčeniny a niektoré väčšie zlúčeniny a neorganické častice, ako sú jód a ortuť. Všeobecne možno prijať, že 90% organických zlúčenín môže byť adsorbované aktívnym uhlím, iba 10% možno uznať za slabo adsorbovateľné alebo neadsorbovateľné. Avšak nie všetky zlúčeniny sú adsorbované s rovnakou účinnosťou a priebeh procesu adsorpcie závisí na mnohých faktoroch.

K najdôležitejším z nich patrí:

  • charakter a druh odstraňovaných zlúčenín - lepšie adsorbované sú zlúčeniny s vyššou molekulárnou hmotnosťou, nižším tlakom nasýtenej pary a vyššou teplotou varu.
  • typ použitého aktívneho uhlia - prispôsobenie veľkosti a priemeru pórov odstraňovaným zlúčeninám zvyšuje efektívnosť a výkonnosť procesu
  • koncentrácia odstraňovaných zlúčenín - schopnosť adsorpcie rastie spolu s koncentráciou
  • vlhkosť - vo väčšine prípadov znižuje nárast vlhkosti účinnosť procesu adsorpcie
  • tlak - nárast tlaku zvyšuje objem adsorpcie
  • teplota - účinnosť adsorpcie sa znižuje spolu s nárastom teploty
  • prítomnosť iných zlúčenín - jednotlivé zložky zmesi súperia o miesto v póroch aktívneho uhlia
  • dĺžka kontaktu - odporúčaná dĺžka kontaktu uhlia s čisteným médiom je pre jednotlivé procesy rôzna

Ukážková izoterma adsorpcie pre proces odstraňovania ChUT z priemyselných splaškov. Graf ukazuje rozdiely v účinnosti v závislosti na použitom aktívnom uhlí.

Ukážková izoterma adsorpcie pre proces odstraňovania ChUT z priemyselných splaškov. Graf ukazuje rozdiely v účinnosti v závislosti na použitom aktívnom uhlí.

Schopnosť využívať vyššie uvedené zásady spolu so špeciálnymi znalosťami ohľadom použitého produktu sú kľúčové pri výbere vhodného riešenia založeného na aktívnom uhlí. Tím ACES Sp. z o.o. vyvinie na zásade svojich skúseností všetko úsilie, aby navrhnuté aktívne uhlie zaistilo maximálnu účinnosť. Pre získanie odpovedí na Vaše doplňujúce otázky kontaktujte oddelenie Kontakt

Prečítajte si tiež: