Pri odpovedi na otázku, aké zlúčeniny majú byť adsorbované aktívnym uhlím možno odpovedať, že adsorbované budú organické zlúčeniny a niektoré väčšie zlúčeniny a neorganické častice, ako sú jód a ortuť. Všeobecne možno prijať, že 90% organických zlúčenín môže byť adsorbované aktívnym uhlím, iba 10% možno uznať za slabo adsorbovateľné alebo neadsorbovateľné. Avšak nie všetky zlúčeniny sú adsorbované s rovnakou účinnosťou a priebeh procesu adsorpcie závisí na mnohých faktoroch.

K najdôležitejším z nich patrí:

  • charakter a druh odstraňovaných zlúčenín - lepšie adsorbované sú zlúčeniny s vyššou molekulárnou hmotnosťou, nižším tlakom nasýtenej pary a vyššou teplotou varu.
  • typ použitého aktívneho uhlia - prispôsobenie veľkosti a priemeru pórov odstraňovaným zlúčeninám zvyšuje efektívnosť a výkonnosť procesu
  • koncentrácia odstraňovaných zlúčenín - schopnosť adsorpcie rastie spolu s koncentráciou
  • vlhkosť - vo väčšine prípadov znižuje nárast vlhkosti účinnosť procesu adsorpcie
  • tlak - nárast tlaku zvyšuje objem adsorpcie
  • teplota - účinnosť adsorpcie sa znižuje spolu s nárastom teploty
  • prítomnosť iných zlúčenín - jednotlivé zložky zmesi súperia o miesto v póroch aktívneho uhlia
  • dĺžka kontaktu - odporúčaná dĺžka kontaktu uhlia s čisteným médiom je pre jednotlivé procesy rôzna

Ukážková izoterma adsorpcie pre proces odstraňovania ChUT z priemyselných splaškov. Graf ukazuje rozdiely v účinnosti v závislosti na použitom aktívnom uhlí.

Ukážková izoterma adsorpcie pre proces odstraňovania ChUT z priemyselných splaškov. Graf ukazuje rozdiely v účinnosti v závislosti na použitom aktívnom uhlí.

Schopnosť využívať vyššie uvedené zásady spolu so špeciálnymi znalosťami ohľadom použitého produktu sú kľúčové pri výbere vhodného riešenia založeného na aktívnom uhlí. Tím ACES SA vyvinie na zásade svojich skúseností všetko úsilie, aby navrhnuté aktívne uhlie zaistilo maximálnu účinnosť. Pre získanie odpovedí na Vaše doplňujúce otázky kontaktujte oddelenie Kontakt

Prečítajte si tiež: